Прием на студенти във ФДМ - София


ПРИЕМ 
 
1. Прием във ФДМ на български граждани и Правилник на КСК за уч.2019-2020 г. -
 
2. Прием на чуждестранни студенти -   http://www.mu-sofia.bg/priem/ksk2019/priem-chuzdenci/
Документи за следване или прехвърляне в МУ-София изпратени по факс, по имейл или по поща не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия!
Изискващите се по-долу документи се отнасят за всички чуждестранни граждани.
     Необходими документи:
·         молба-формуляр (с кратки биографични данни и желана специалност за обучение);
·         копие от паспорта (лична карта) със снимката и паспортните данни;
·         копие от дипломата за средно образование, преведена на български, заверена в Консулството на Република България в съответната страна;
·         документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява  правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
·         медицинско свидетелство, консулски заверено, издадено в едномесечен срок преди дата на кандидатстването;
·         една снимка.    
     Всички документи трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.
     Документите се подават от 20.07 до 30.09 (лично или чрез посредник) на адрес:
          Медицински университет 
          Ректорат,  етаж 12, стая 15
          бул. ”Акад. Иван Евст. Гешов” 15
          София 1431
     Прием на лица с двойно гражданство, едно от които е българско се извършва по реда и условията на българските кандидат-студенти - чрез конкурсни изпити по биология и химия и участие в класиране.
Допълнителна информация за необходимите документи за граждани на страни членки на ЕС и ЕИП се получава на телефон +359 2 9152 164, +359 2 9152 149 и +359 2 9152 123.
3. ГРАФИК НА КСК 2019/2020 ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ
 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ
БИОЛОГИЯ: 24 МАРТ  2019 г.  / неделя /
ХИМИЯ: 07  АПРИЛ  2019 г. / неделя /
Срок за подаване на документи:
За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:
от 01 МАРТ 2019 г.  до  21 МАРТ 2019 г.
 
Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 12, Ректорат на Медицински университет-София, Учебен отдел.
Работно време – всеки работен ден (без събота и неделя).
от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15:30 ч.
Такси за подаване на документи за предварителните изпити:
            За един изпит –  70 лв.
            За два изпита – 100 лв.
РЕДОВНИ ИЗПИТИ
БИОЛОГИЯ: 30  ЮНИ  2019 г. / неделя /
ХИМИЯ: 07  ЮЛИ  2019 г. / неделя /
Срок за подаване на документи:
За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:
от  17 ЮНИ 2019 г. до 12.00 ЧАСА НА  28 ЮНИ  2019
КЛАСИРАНЕ:         15 ЮЛИ 2019 г.
Документите се подават в Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 12, Ректорат на Медицински университет-София, Учебен отдел.
Работно време – всеки ден от 8.30 до 12.00 ч. и от 12.30 до 15:30 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч.
В неделя комисията по прием на документи не работи!

Share this