Управление


     Органите на управление на факултета са:

  • Общо събрание на факултета (ОС);
  • Факултетен съвет (ФС);
  • Декан.

     Общото събрание се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70 %, а на студентите и докторантите - най-малко 15 % от състава на общото събрание съгласно чл. 26 (3) от Закона за Висшето образование (ЗВО) и чл. 47 от Правилника за устройство и дейността  на МУ - София (ПУДМУ).
     Правомощията и дейността на ОС са в рамките на определените в ЗВО (чл. 26(5)) и ПУДМУ (чл. 48).
     ОС се свиква най-малко веднъж годишно и заседанията му се провеждат в съответствие с изискванията на ЗВО (чл. 26(6))  и ПУДМУ (чл. 49(1)).

     Факултетният съвет  е избран от Общото събрание на факултета.
     ФС включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Структурният му състав се определя съгласно ЗВО (чл. 26(7).  Не по-малко от три четвърти от членовете на ФС са хабилитирани лица. Дейността на ФС е в съответствие с ЗВО (чл. 26 (8) ) и  се ръководи от Декана (чл. 26(9)).
   
     Деканът на факултета е хабилитирано лице на основен трудов договор с МУ, избран от ОС и в своята дейност се подпомага от трима заместник декани, избрани от ФС:

  • Заместник декан по учебната дейност;
  • Заместник декан по научната дейност и СДО;
  • Заместник декан по лечебно-диагностичната дейност.

     Деканът се подпомага в дейността си от Деканския и Разширен Декански съвети.
 
     Катедрите се състоят от различен брой членове на академичния състав и съответстват на ЗВО (чл. 26д (1)).
     Катедрите се ръководят от Катедрените съвети, в които участват членовете на Академичния състав на основен трудов договор.
     Ръководителите на Катедри са хабилитирани в съответните направления лица, избрани са от Катедрените съвети и са утвърдени от ФС (Съгласно ЗВО чл. 26д (3)(4) и Правилника за устройство и дейността на МУ - София). Трудовите договори с утвърдените ръководители на катедри са сключени с Ректора на МУ - София.
 

Share this