Редакционна колегия


на списание "Проблеми на денталната медицина"
 
Отговорен редактор: проф. д-р А. Филчев, дм, дмн
 
Научен секретар: проф. д-р М. Рашкова, дм
 
Членове: 

 

Share this