Придобиване на специалност


 ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ
 
 
Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва по условията и реда на Наредба № 1/ 22.01.2015г. на МЗ. С наредбата се определя и номенклатурата на специализантите и сроковете за придобиването им.
Практическото обучение се провежда в лечебни заведения („бази за обучение“), получили положителна акредитационна оценка за обучение на специализанти от Закона за лечебните заведения, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея.
Лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, могат да сключват договори с бази за обучение, които имат такава и имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея. 
Обучението за придобиване на специалност се извършва съобразно утвърдена учебна програма от министъра на здравеопазването.
Ръководителят на базата на обучение (Изпълнителен Директор или Управител) определя Ръководител на специализанта, който изготвя индивидуален учебен план на специализанта, въз основа на учебната програма за специализация. Учебният план се утвърждава от ръководителят на базата на обучение.
Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на български език.
Не може да се провежда едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност.
 
 
 
 
 
ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ
 
ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
 
За тези специалности, приема се извършва с конкурс по документи, по ред и условия определени от МУ – София. Информация за свободни места кандидатите получават от интернет страницата на МУ – София.
Обучението на приетите специализанти се осъществява въз основа на Заповед на Ректора. За начало на обучението се счита датата, посочена в заповедта.
 
 
 
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
 
Специализантите обучаващи се по клинични специалности заплащат такса за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми. Таксата не може да надхвърля 50% от месечната минимална работна заплата за страната за един месец. Таксата за по кратко от един месец теоретично обучение се изчислява пропорционално.
За неклиничните специалности, специалност „Обща медицина“ и специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, специализантите заплащат за практическото и теоретично обучение, предвидено в учебните програми такса определена от базата за обучение.
Таксата не може да надхвърля 50% от месечната минимална работна заплата за страната за един месец. 
Таксата за обучение може да бъде заплащана от специализанта, базата за обучение, от Министерство на здравеопазването.
Местата за специализанти, за които МЗ финансира обучението могат да кандидатстват специализанти, които са български граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденците от българска народност. Кандидатите подават заявление в МУ-София, в срок от 1 до 31 октомври. Извършва се класиране в срок до 1 декември и писмено се уведомяват класираните кандидати. Класирането се публикува на интернет страницата на МУ-София. При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от МЗ, класирането се извършва съобразно средния успех от следването и от държавните изпити. Класират се всички кандидати с еднакъв успех от следването и от държавните изпити на последното утвърдено място за съответната специалност.
Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от 1 януари на следващата календарна година.
 
 
 
ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 
За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които отговарят на следните условия:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език и имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
2. владеят български език и професионалната терминология на български език и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето.

Чужденците, които желаят да специализират в МУ-София подават в отдел „СДО и УБК” – Ректорат следните документи:
 
1. молба по образец;
2. автобиографична справка;
3. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
4. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето, издаден от Министерство на образованието и науката;
5. удостоверение за признаване на професионална квалификация или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето.
6. заверено копие от дипломата за висше образование;
7. един брой снимка размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността.
 
 
 
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ
 
До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез упълномощено лице молба до Ректора на МУ-София.
За допускане до държавен изпит, специализантите подават молба, както следва:
– от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май
– от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември.
Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.
Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари – за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ
 
1. молба по образец;
 2. книжка за специализация;
 3. документ, удостоверяващ професионален стаж. Препис извлечение от трудовата книжка с отразени дати и заемани длъжности. Специализантите, които са се обучавали на места срещу заплащане представят служебна бележка от лечебното заведение, в което е провеждано практическото обучение, че нямат финансови задължения;
 4. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
 5. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
 6. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато обучението е провеждано на място срещу заплащане;
 8. Нотариално заверено копие на дипломата за висше образование.
 9. Нотариално заверено копие на диплома или свидетелство за придобита друга специалност (ако има такава);
 10. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;
 11. Два броя пощенски пликове с точен адрес за кореспонденция, включително и пощенски код;
 12. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност в размер на 150 лв.

Share this