Бюро за научна дентална информация


     Към Бюрото за научна дентална информация е създадена най-голямата специализирана библиотека в областта на денталната медицина с цел задоволяване на информационните потребности на учебната, научноизследователската и диагностично-лечебната работа на студенти, специализанти, докторанти и научно-преподавателски кадри от Факултета по дентална медицина – София, както и специалисти от цялата страна.
     Библиотеката разполага с 2 читални с 45 места. 
     Основни дейности

 • Комплектува, каталогизира и предоставя литература по медицина и дентална медицина
 • Извършва тематични, библиографски и фактографски справки
 • Издирва и доставя първични документи от електронни бази данниУчаства в междубиблиотечното заемане
 • Извършва електронна доставка на документи
 • Провежда индивидуално обучение на потребители за работа с електронни продукти и информационни ресурси. 

     Фондове

 • Книги
 • Периодични и продължаващи издания
 • Дисертации
 • Справочен фонд

     Каталози

 •  Фишови каталози

                    - Азбучен каталог на книги на български език
                    - Азбучен каталог на книги на латиница
                    - Систематичен каталог на книги и дисертации
                    - Азбучен авторски каталог на дисертации  

 • Електронен каталог  на книги – в процес на създаване за целия наличен книжен фонд.

     Правила за ползване

 • Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на ФДМ - София и външни потребители.
 • Регистрирането и издаването на читателска карта  на студентите става чрез представяне на студентска книжка.
 • Регистрирането и заемането на библиотечни материали става лично.
 • При регистрирането читателите се информират за видовете услуги, които могат да получават; за мястото и реда на получаването им; за задълженията и отговорностите.
 • Не се пререгистрират читатели, които имат задължения.
 • Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи, съобразени с читателската категория.
 • Срокът за заемане се определя съобразно категорията.
 • Студентите могат да заемат за дома само учебници и учебни пособия, изучавани през съответната учебна година.
 • Читатели, които не са студенти или служители на ФДМ – София, могат да ползват библиотечни документи само в читалните.
 • Не се заемат за дома следните библиотечни документи:

                    - справочни и периодични издания
                    - дисертации
                    - библиотечни документи, които са единични екземпляри и често се
                       ползват от читателите в читалнята, както и учебници и учебни
                       пособия, които са в ограничен брой екземпляри и са предназначени
                       само за читалня. 
     На основание Наредбата за опазване на библиотечните фондове,  читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност. 

Share this