За списанието


     Списанието „Проблеми на денталната медицина” започва да излиза през 1973 година като „Проблеми на стоматологията”. Името му е сменено във връзка с промяната на специалността „стоматология” в „дентална медицина” от 2006 година. То е рецензирано официално издание на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София. Годишно излизат две книжки с публикации, обзори и казуистики, отразяващи научните изследвания и постижения на преподавателите и докторантите от ФДМ.
ISSN: 2367-850X печатно издание (print)
ISSN: 2367-8518 електронно издание (online)
 
      Етични норми за изследвания и публикуване
      Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на установените етични критерии при експерименти с хора или животни. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани.
     Материалите не трябва да са предложени в друго списание по време на разглеждането им в сп. „Проблеми на денталната медицина“, както и да не са публикувани на по ранен етап в друго печатно или електронно издание. Това се удостоверява с декларация.
       Материалите да отговарят на закона за авторското право и сродните му права и тези на научната етика.
       Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на данните от техните изследвания в дадените ръкописи.
      Ethical standards for research and publication
           Materials and procedures used in the research must meet the established criteria in experiments with humans or animals. Patients should not be mentioned by name, initials or photographs, through which they can be identified.
             Entries may not be offered in another journal during their consideration in the journal, "Problems of Dental Medicine". They should not be published at an earlier in other printed or electronic edition. This is certified by a declaration.
            The materials meet the law on copyright and related rights and those of scientific ethics. The authors are responsible for all statements, opinions, conclusions and methods of data presentation of their research in the given manuscripts.
 
       
        

Share this