Прием на чуждестранни студенти


      В МУ - София чуждестранни граждани се приемат в съответствие със ЗВО и Наредбата за държавните изисквания за прием на български и чуждестранни студенти в Република България, ако са завършили средно образование,  даващо им право да кандидатстват в собствената страна и в дипломата си да имат оценки по биология и химия, не по-ниски от 4.00.
     Подготвителната учебна година се провежда в ДЕОСС на МУ - София и включва обучение по български език, английски, биология, химия, анатомия и физиология. Чуждестранни граждани с познания по български или английски език полагат изпит по конспект на ДЕОСС за определяне нивото на владеене на езика.
     Необходими документи:

 • молба-формуляр (с кратки биографични данни и желана специалност за обучение);
 • копие от паспорта (лична карта) със снимката и паспортните данни;
 • копие от дипломата за средно образование, преведена на български, заверена в Консулството на Република България в съответната страна;
 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява  правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • медицинско свидетелство, консулски заверено, издадено в едномесечен срок преди дата на кандидатстването;
 • една снимка.    

     Всички документи трябва да бъдат преведени на български език и легализирани.
     Документите се подават от 20.07 до 30.09 (лично или чрезпосредник) на адрес:

          Медицински университет 
          Ректорат,  етаж 12, стая 15
          бул. ”Акад. Иван Евст. Гешов” 15
          София 1431
          (Документи, получени по пощата, не се приемат!)  

     Обработените документи се изпращат в Министерството на образованието и науката (за граждани инзвън ЕС), което издава поименно Удостоверение за право на обучение и информира МВнР. Апликантът, след получаване на удостоверението, превежда по посочената в него сметка половината такса за подготвителната учебна година. С банковото бордеро за преведената сума и Удостоверението чуждестранният гражданин подава молба в посолството на Р България в съответната страна за получаване на виза.
     Такси за обучение в МУ- София :

 • За подготвителна учебна година на български език - 3 700 евро;
 • За подготвителна учебна  година на английски език - 4 800 евро;
 • За Магистър по специалностите Медицина и Фармация - 5 000 евро,
  при обучение на английски език - 6000 евро;
 • За специалност Дентална медицина - 6 000 евро
  (за обучение на български и английски език);
 • За Бакалавър - 3 000 евро;
 • За Професионален бакалавър - 3 000 евро.

     Прием на лица с двойно гражданство, едно от които е българско се извършва по реда и условията на българските кандидатстуденти - чрез конкурсни изпити по биология и химия и участие в класиране.

 
     изтегли  РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА / REGISTRATION FORM
     изтегли  ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION

Share this