Организация на учебния процес


     Образованието по дентална медицина е с продължителност 6 години. Учебното време е десет семестъра от по 15 седмици, разпределени по два семестъра на година.

     След десети семестър следва преддипломен стаж - 6 месеца (1014 ч.). Студентите по дентална медицина провеждат две предклинични практики по 30 календарни дни след II-ри и IV-ти семестър и две клинични практики по 30 календарни дни след  VI-ти и  VIII-ми семестър.

     Обучението осигурява на студентите необходимите знания и умения за извършване на всички профилактични, диагностични и лечебни дейности, свързани с оралните заболявания.

     Образователният процес за получаване на образователната степен „магистър“ по дентална медицина завършва с 6 държавни изпити по основните дисциплини – консервативно зъболечение и ендодонтия, протетична дентална медицина, орална и лицево-челюстна хирургия, детска дентална медицина, ортодонтия и пародонтология.

     Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа.

     Практическата подготовка се осъществява чрез практически упражнения по време на семестриалното обучение, учебни практики и преддипломен стаж. Практическата подготовка на студентите включва определен обем лечебна дейност. 

     От 2005/06 год. е въведена кредитна система в изпълнение Наредба №21/30.09. 2004 год. Ръководството на ФДМ стимулира участието на студентите в научно-изследователска дейност. Присъждат се кредити и за участия на студенти в научни проекти, научни конгреси и конференции, както и за публикации в български и чуждестранни списания.

 

      

Share this